Gedigte

Beantwoord die vrae

Instructions: Each row makes one card. Cut along the double lines and fold along the single lines. Then glue or tape the sides together.

Voltooi die titel: Rondom ...
Wat beteken Rondom my?
Die blou in jou oe - is 'n voorbeeld van ....
Wat is die blou in haar oe?
Watter reel se dat sy hoef nie te verander nie?
Watter rym kom in die gedig voor?
Wat is die funksie van die ellips ...?

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: