Personalització

Created by Justí

Instructions: Each row makes one card. Cut along the double lines and fold along the single lines. Then glue or tape the sides together.

Com s´anomenen els informes que elabora l´EAP per alumnat NESE?
Informe de reconeixement
Un dèficit auditiu es considera NESE o NEE
NEE
A quin concepte ens referim quan parlem d´atenció a tot l´alumnat?
Inclusió
La lOMLOE fa referècia a la inclusió amb la pràctica de ...
DUA
El treball cooperatiu fa èmfasi en les...
Estructures
La diversificació curricular es una mesura
adicional
El PI és considera una mesura
intensiva

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: